top of page

Adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÉNYKÉP- ÉS VIDEÓFELVÉTEL KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS FELHASZNÁLÁSÁHOZ RENDEZVÉNYEKEN

 

Jelen tájékoztató célja, hogy a Játékmesterek Egyesülete (a továbbiakban: Adatkezelő) rendezvényein részt vevő természetes személyek tájékoztatást kapjanak az őket érintő adatkezelésről. Ön mint érintett (a továbbiakban: Érintett) az Adatkezelő által szervezett rendezvényen való részvétellel, illetve a rendezvény helyszínére való belépéssel kifejezetten hozzájárulását adja személyes adatainak az alábbiak szerinti kezeléséhez. 

 

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatóval tesz eleget a GDPR szerinti tájékoztatási kötelezettségének. A tájékoztatási kötelezettségről az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke rendelkezik.

 

Az Adatkezelő – mint adatkezelő – az érintett személyes adatait a jelen tájékoztatóban meghatározott célból és az e cél megvalósulásához szükséges mértékben kezeli. Az adatkezelés kapcsán az Érintett személyes adatait az adatkezelő erre jogosult munkatársai ismerhetik meg. Az adatkezelő azon munkatársai jogosultak a személyes adatokhoz hozzáférni, akiknek rendezvényszervezéssel kapcsolatos feladatukból fakadóan ez szükséges. Az adatkezelő nem hoz automatizált adatkezelésen alapuló döntést, illetve nem végez profilalkotást.

 

Adatkezelő megnevezése: Játékmesterek Egyesülete

Adatkezelő nyilvántartási száma: 01-02-0017759

Adatkezelő székhelye (és levelezési címe): 1084 Budapest, Bérkocsis utca 25. I/4.

Adatkezelő honlapja: https://jatszohazprojekt.hu

Adatkezelő képviselője: Munkácsy Balázs

Adatvédelemért felelős személy: Munkácsy Balázs

Adatvédelemért felelős személy elérhetősége: jatszohazprojekt@gmail.com

 

Az Adatkezelő az egyes adatkezelési célokat és azok jellemzőit, az adattovábbítás részleteit, valamint ezekkel összefüggésben az Ön jogait az alábbiak szerint határozza meg:

 

I. Az egyes adatkezelési tevékenységek

1) Fényképfelvétel, illetve hang- és videofelvétel készítése

Az Adatkezelő munkatársai a Rendezvényeken fényképfelvételeket, illetve hang- és videofelvételeket (a továbbiakban: Képmás) készíthetnek, melyeken a résztvevők képmása, hangja szerepelhet.

Sajtónyilvános Rendezvény esetén a sajtóorgánumok munkatársai is készíthetnek felvételeket, e sajtóorgánumok önálló adatkezelőnek minősülnek, adatkezelési tevékenységük nem képezi jelen tájékoztató tárgyát. Az elkészült felvételek az Adatkezelő saját weboldalain, valamint Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn oldalain (a továbbiakban: Honlapok), továbbá nyomtatott sajtóban, magazinokban, riportokban és hirdetőfelületein teheti közzé. Az Adatkezelő egyes személyes adatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:48. § (2) bekezdése – azaz törvényi rendelkezések alapján –, emellett fényképfelvételeket, illetve hang- és videofelvételeket a résztvevők önkéntes hozzájárulása alapján is kezel.

 

Kezelt személyes adatok köre: Képmás

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő tevékenységének széles körben történő bemutatása és népszerűsítése; a rendezvény dokumentálása és népszerűsítése; 

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön, mint érintett hozzájárulása, valamint a Ptk. 2:48. § (2) bekezdése

Adatkezelés határideje: 20 év

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: -

Adattovábbítás címzettjei: -

 

Hozzájárulásának megadásával tudomásul veszi, hogy a fényképfelvételek, illetve hang- és videofelvétel előállítója és tulajdonosa az Adatkezelő. A Rendezvények célja az Adatkezelő tevékenységének széles körben történő bemutatása és népszerűsítése.

 

Hozzájárulásának megadásával hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az így készült fényképfelvételt, illetve hang- és videofelvételt az Adatkezelő a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye, azt földrajzi és időbeli korlátozás nélkül terjessze, továbbá utólag módosítsa, mely hozzájárulás kiterjed a szerkesztés eredményeként létrejött produktumra is.

 

Hozzájárulásának megadásával Ön a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontjának, valamint a Ptk. 2:48. §-ának megfelelően hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a tevékenységével összefüggésben Önről Képmást készítsen, és azt közzétegye. Hozzájárulásának megadásakor Ön kifejezetten lemond bármilyen, a képmás felhasználásával kapcsolatos díjazási igényéről, továbbá – a mindenkor hatályos jogszabályok által megengedett mértékben – lemond a képmás felhasználásából eredő kártalanítási vagy kártérítési igényéről.

 

Ön a hozzájárulását bármikor önkéntesen visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

 

II. Az adatkezelés körülményei

A Ptk. alapján végzett adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján törvényi rendelkezésen alapul. A Ptk. 2:48. § (2) bekezdése szerint képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához nincs szükség az érintett hozzájárulására tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén. A tömegfelvételeken az emberek sokasága látható, az ábrázolt személyek nem egyedi személyekként, hanem mint a tömeg részei láthatók. Ha a képen nem az egyének külön-külön hívják fel magukra a figyelmet, hanem mint sokaság vannak jelen, tömegfelvételről van szó.

 

A konkrét személy(ek)ről készített felvétel elkészítéséhez, felhasználásához az érintett hozzájárulása szükséges. Ugyanez áll a tömegből való kiemelés esetén is – történjen bármely rögzítéstechnikai eszközzel (pl. teleobjektív, zoom) –, mivel az a képmást újból individualizálja, és ilyen esetben már a képmás elkészítéséhez, felhasználásához az érintett hozzájárulása szükséges.

 

Ha a tömegfelvételből utólagos szerkesztéssel kerül sor az individualizálásra, szintén szükséges a hozzájárulás. A hozzájáruláson végzett adatkezelés – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján – az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulást az érintettek a jelen tájékoztató, valamint az Adatkezelő online felületein elérhető hatályos Adatvédelmi Szabályzata ismeretében a rendezvényen való részvétellel, illetve a rendezvény helyszínére történő belépéssel adnak meg.

 

Amennyiben az Adatkezelő az érintettről készült fényképfelvételt, illetve hang- és videofelvételt a jelen tájékoztatóban meghatározott céltól eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

III. Az Ön, mint érintett jogai

Ön mint érintett bármikor kérhet részletes tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, illetve hozzáférhet a személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, valamint a GDPR-ban meghatározott esetekben kérheti azok törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet adathordozhatósághoz való jogával. 

 

Jogosult továbbá panaszt tenni bármely felügyeleti hatóságnál, amennyiben úgy ítéli meg, hogy Adatkezelő megsérti a GDPR rendelkezéseit az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése során. Egyes jogait az alábbiak szerint gyakorolhatja:

 

(i) Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtól kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • adatkezelés céljai;

 • érintett személyes adatok kategóriái;

 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják (ide értve különösen az adatfeldolgozókat és a harmadik országbeli címzetteket);

 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának szempontjai;

 • az Ön jogai a személyes adatok kezelése körében;

 • az adatok forrása, amennyiben nem Öntől gyűjtötték őket;

 • automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk,

 • a harmadik országba történő adattovábbítás körében a továbbítás megfelelő garanciái.

 

A vonatkozó jogszabályok alapján az Ön személyes adatokról való tájékoztatását ingyenesen biztosítjuk. Kérésére egy hónapon belül írásban válaszolunk. Ugyanakkor, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 • észszerű összegű díjat számíthat fel az Ön részére, vagy

 • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Ha már fizetett költségtérítést, de az adatok kezelése jogellenesen történt, vagy a kérelme eredményeként javítanunk kell az adatait, visszatérítjük Önnek ezt a díjat.

 

Ha a személyes adatok fejlett adatbiztonsági intézkedéseinkkel biztosított védelmére tett erőfeszítéseink ellenére bárki jogosulatlanul hozzáfér, megváltoztat, továbbít, nyilvánosságra hoz, töröl vagy megsemmisít, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést okoz, vagy egyébként jogosulatlanul kezeli adatait, kérésére tájékoztatjuk Önt az ilyen incidens körülményeiről, ideértve azt is, hogy mikor történt, milyen hatásai lehetnek, és mit tettünk a következmények megelőzésére vagy enyhítésére.

 

Az érintett jogosult továbbá arra, hogy jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken keresztül az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Adatkezelő

 • milyen személyes adatait;

 • milyen jogalapon;

 • milyen adatkezelési cél miatt;

 • mennyi ideig

kezeli; továbbá, hogy az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; milyen forrásból származnak a személyes adatai; az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

 

(ii) A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Ha az általunk kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül kijavítjuk őket. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését erre vonatkozó nyilatkozat útján.

 

(iii) Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)

Az Adatkezelő késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • a személyes adatok kezelése jogellenes;

 • az Adatkezelőra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése;

 • amennyiben a 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezeléséhez információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy nem adta meg, illetve nem engedélyezte;

 • amennyiben az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot.

 

(iv) Korlátozáshoz való jog (GDPR 18. cikk)

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 • Ön vitatja adatainak pontosságát; ebben az esetben az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Adatkezelő korlátozza személyes adatainak kezelését;

 • az adatkezelés jogellenes és Ön törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;

 • az Adatkezelőnak már nincs szüksége az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;

 • Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

 

Személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az Adatkezelő felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről Önt haladéktalanul tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az Adatkezelő korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

 • Ön hozzájárul az adatkezeléshez;

 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatainak kezelése;

 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy

 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

 

Ha az adatkezelés korlátozását kérte, a korlátozás feloldásáról Önt az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja.

(v) Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésére az Ön rendelkezésére bocsátja. Amennyiben Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban (pl. .doc vagy .pdf formátumban) kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Ön ezt másként kéri.

 

(vi) Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné; ha az jogos érdek alapján történik; ebben az esetben az adatkezelés nem folytatható, kivéve, ha az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvező kényszerítő erejű jogos okok, vagy olyan okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak;ha az közvetlen üzletszerzés érdekében történik, vagy ahhoz kapcsolódik; ilyen esetben e célból az adatkezelés a továbbiakban nem folytatható.

 

(vii) Mi történik, és mit tehet, ha elutasítjuk a kérelmét?

Ha az Adatkezelő elutasítja az Ön kijavításra, korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért nem tudtuk teljesíteni a kérését, és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslati lehetőségeiről, valamint arról, hogy bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Válaszunkat e-mailben küldjük el, ha Ön ebbe beleegyezik.

 

(viii) Milyen jogai vannak akkor, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés jogellenes

Ha aggályai vannak az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, akkor jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. A tiltakozásnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó kérést, hogy az adatainak kezelését szüntessük meg, és az adatait töröljük.

Ha tiltakozik a személyes adatának kezelése ellen, az Adatkezelő egy hónapon belül megvizsgálja a tiltakozás okait, érdemi döntést hoz, és írásban értesíti Önt a döntéséről.

 

Ha úgy találjuk, hogy a tiltakozása megalapozott, akkor minden adatkezelési műveletet megszüntetünk, az érintett adatokat korlátozzuk, és értesítjük a tiltakozásról és az azt követő intézkedésekről mindazokat, akiknek a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk. Ezek a címzettek szintén kötelesek intézkedni, hogy az Ön tiltakozása érvényesülhessen. Ha nem ért egyet a döntésünkkel, vagy ha az Adatkezelő nem tesz eleget a fenti egy hónapos határidőnek, Ön bírósághoz fordulhat a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.

 

(ix) Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére

Ha az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő megsérti a GDPR rendelkezéseit, úgy Ön, mint érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (azaz az EU bármely tagállama által a GDPR 51. cikke alapján létrehozott közhatalmi szervnél) – különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. Magyarországon a GDPR 51. cikkében foglalt kritériumoknak megfelelően létrehozott felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH” vagy „Hatóság”).

 

Ennek megfelelően az alábbi pontban a NAIH részére panasztétel lehetőségének részleteiről tájékoztatjuk. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ettől függetlenül Ön a fentieknek megfelelően nem csak a Hatóságnál jogosult panasztételre, hanem az EU tagállamában létrehozott bármely felügyeleti hatóságnál.

 

(x) Bejelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

Az adatvédelmi jogszabályok betartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyeli. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelésünk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, vagy ha úgy ítéli meg, hogy ennek közvetlen veszélye fennáll, akkor bejelentést tehet a Hatóságnál a következő elérhetőségeken.

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

E-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 1 391 1400

Fax szám: +36 1 391 1410

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: http://naih.hu/

 

Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy az Adatkezelő köteles az adatvédelmi incidenst (azaz személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni a Hatóságnak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt, mint érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

(xi) Bírósági jogérvényesítés

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy megsértettük a magánélethez való jogát vagy, hogy a tiltakozással kapcsolatos döntésünk helytelen volt, vagy arra nem válaszoltunk, Ön bírósághoz fordulhat. Ön dönthet úgy is, hogy a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

 

Ezenkívül – a jogszabályban meghatározott feltételekkel – ha jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények megszegése következtében kárt okoznánk Önnek, bíróság előtt az Adatkezelő ellen kártérítési igényt érvényesíthet. Ha személyiségi jogait sértettük meg, sérelemdíjban részesülhet, amelyet szintén bíróság előtt érvényesíthet. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon. Az Adatkezelő székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel. 

 

Személyes adatai kezelésével kapcsolatban további tájékoztatásért, illetve érintetti jogainak érvényesítése céljából kérjük, az alábbi e-mailcímen keressen minket: jatszohazprojekt@gmail.com

bottom of page